Policy

Information om Nordic Snus ABs behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvar 

 

Det är vårt ansvar att behandla uppgifterna på ett säkert och användarvänligt sätt i enlighet med rättsliga krav och förväntningar våra användare har. 

 

Nordic Snus AB är det företag som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev. Uppgifter som kan komma att efterfrågas och behandlas i samband med vårt nyhetsbrevet är e-postadress.

 

Vad använder Nordic Snus AB mina uppgifter till?

 

Nordic Snus AB samlar enbart in och använder uppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att leverera och administrera prenumerationer och andra tjänster som användarna beställer. Det innefattar:

  • Nyhetsbrev om vårt produktutbud

 

Vi jobbar hårt för att göra det enkelt att förstå hur och varför vi behandlar uppgifter. De syften som vi beskriver här ovan är bara en översikt.

 

När vi behandlar personuppgifter är det vår främsta uppgift att göra det på ett säkert och tillbörligt sätt i enlighet med gällande krav från lagstiftaren. Bland annat måste all behandling av personuppgifter ha laglig grund för behandling och ett tydligt syfte. Detta beror på att det är du som äger dina personuppgifter. Innan vi kan samla in och behandla uppgifter om dig måste vi försäkra oss om att behandlingen har en laglig grund. Vidare måste vi se till att uppgifterna raderas när syftet med behandlingen är uppnådd. 

 

Hur längre lagrar Nordic Snus AB mina personuppgifter?

 

Vi raderar personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att behandla dem, om du avbryter din prenumeration eller om du på annat sätt motsätter dig att vi behandlar din information.  

 

Nordic Snus AB lagrar personuppgifter i överenstämmelse med gällande lagstiftning.

 

Vem delar Nordic Snus AB mina personuppgifter med?

 

Nordic Snus AB kan komma att dela personuppgifter som insamlats genom tjänsten med andra bolag inom JTI International. Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen inom koncernen. Innan en delning av personuppgifter sker inom gruppen gör vi alltid en bedömning huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterliggare samtycke till delningen. En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag inom JTI är att det företas i enlighet med relevant personuppgiftslagstiftning och intergritetspolicy.

 

Nordic Snus AB överför i regel inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. 

 

Vilka rättigheter har jag – och hur utnyttjar jag mina rättigheter?

 

Du har starka rättigheter till dina personuppgifter och hur de behandlas. Nedan finner du en kort sammanfattning om vilka dina rättigheter är och hur du kan nyttja dem.

  • Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). 
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade (rätt till rättelse). 
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade (rätt att bli bortglömd).
  • Du har rätt till att invända mot och begränsa behandling av personuppgifter. Under vissa omständigheter kan vi behandla personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla berättigade intressen, förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig (rätt till att göra invändingar).

  • Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifter som du har gett oss i ett digitalt format överförda till annan verksamhet om du så önskar, om det är tekniskt möjligt och försvarbart. Denna rätt gäller endast information som behandlas med hjälp av automatiserade metoder samt baserat på ditt samtycke eller behandlas som en del av uppfyllandet av ett avtal med dig (rätt till dataportabilitet).

 

Om du vill veta mer om hur Nordic Snus AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakt oss https://nordicsnus.se/om-nordic-snus/kontakta-oss

 

Ytterligare information om dina rättigheter finns på www.datainspektionen.se

 

Det är även viktigt att uppmärksamma att det finns undantag från de rättigheter som beskrivits ovan. De undantagen följer av gällande lagstiftning, och kan till exempel innebära att tillgång till vissa uppgifter kan nekas på grund av hänsyn till andras rättigheter eller att vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av krav på lagringstid.

 

Om jag tidigare har lämnat samtycke till att mina personuppgifter behandlas av Nordic Snus AB, kan jag återkalla mitt samtycke?

 

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för vår prenumerationstjänst kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då sluta behandla din information baserat på ditt samtycke.

 

Klagomål, förbättringsförslag och andra frågor

 

En av våra viktigaste uppgifter är att hantera data på ett säkert, användarvänligt och ansvarsfullt sätt.

 

Om du är missnöjd, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra frågor, vänligen ta kontakt med Nordic Snus AB https://nordicsnus.se/om-nordic-snus/kontakta-oss 

Du har också rätt att lämna klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen på (datainspektionen@datainspektionen.se)

18-års gräns på snus

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne

Är du över 18 år?

Den här sidan innehåller information om tobak- och nikotininnehållande produkter avsedda för personer över 18 år. För besök och inköp måste du vara 18 år eller äldre.

Genom att klicka på “acceptera alla cookies” samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra navigeringen på webbplatsen, analysera webbplatsens användning.